پرسشنامه بی اختیاری ادرار زنان برادلی (QUID)

6 آیتم و 2 عامل
• نمره گذاری لیکرت 6 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان

پرسشنامه خودمراقبتی جنسی زنان در سنین باروری (FSHS)

40 آیتم و 4 عامل
• نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

100,000 تومان

پرسشنامه رضایت از صندلی اداری احمدی

34 آیتم و فاقد عامل
• نمره گذاری سه گزینه‌ای بلی ، خیر و گاهی
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان

پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان از صندلی آموزشی

19 آیتم و فاقد عامل
• نمره گذاری لیکرت 4 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان

پرسشنامه سلامت جسمی اسکات (PHQ-14)

5.00 3 رای
80,000 تومان

14 آیتم و 4 عامل
• نمره گذاری لیکرت 7 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان

پرسشنامه سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران جهت پیشگیری درد گردن

28 آیتم و 3 عامل
• نمره گذاری درجه‌بندی شده
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان