آزمون سرسختی کوباسا (HS)

50 آیتم و 3 عامل
• نمره گذاری لیکرت 4 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

پرسشنامه آثار سوگ هوگان (HGRC)

61 آیتم و 6 عامل
• نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

پرسشنامه آگاهی از سلامت روان مثبت بیونسن (MHPK-10)

10 آیتم بدون خرده مقیاس
• نمره گذاری لیکرت 6 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

30,000 تومان

پرسشنامه آگاهی بدنی شیلدز نسخه فارسی (BAQ)

15 آیتم و 4 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 9 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

60,000 تومان

پرسشنامه آگاهی و نگرش نسبت به خشونت خانگی زنان

22 آیتم و 7 عامل در 2 بخش
• نمره گذاری بخش اول به صورت سه گزینه ای و بخش دوم هر لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

پرسشنامه آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در تربیت جنسی دختران

26 آیتم و 3 سطح
• نمره گذاری سطح اول دو گزینه‌ای، سطح دوم لیکرت 5 درجه‌ای و سطح سوم سه گزینه‌ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

30,000 تومان

پرسشنامه آمیختگی فکر-شکل کوئیلو (TSF-SV)

18 آیتم و 4 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

پرسشنامه ابراز هیجان کودکان پنزا کلیو و زیمن (EESC)

16 آیتم و 2 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

60,000 تومان