پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران وینتر و مارتین (SASI)

60 آیتم و 6 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

40,000 تومان

پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی ویلی و نایت (SCI)

5.00 1 رای
20,000 تومان

14 آیتم و 3 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 7 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

پرسشنامه تصمیم گیری داوران ورزشی ایرجی

25 آیتم و 2 عامل
• نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

60,000 تومان

پرسشنامه تمرین ذهنی در ورزش بنکی (SMTQ)

20 آیتم و 2 بعد اصلی و 5 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

60,000 تومان

پرسشنامه جهت‌گیری ورزشی گیل و دیتر (SOQ)

25 آیتم و 3 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

40,000 تومان

پرسشنامه خودتنظیمی انگیزشی تربیت بدنی گوداتز

20 آیتم و 5 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 7 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

پرسشنامه خودکارآمدی ورزشی بارداری بلاند (P-ESES)

9 آیتم و 2 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 4 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

40,000 تومان

پرسشنامه خودکارآمدی ورزشی کرل (ESES)

5.00 1 رای
40,000 تومان

10 آیتم و فاقد خرده مقیاس
• نمره گذاری هر لیکرت 4 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

40,000 تومان