پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی ورزشی لی (PSRQ)

14 آیتم و 2 عامل
• نمره گذاری لیکرت 6 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان

پرسشنامه مسئولیت پذیری ورزشی سپاسی

30 آیتم و 3 عامل اصلی و 8 خرده مقیاس
• نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان

پرسشنامه نگرش به دوپینگ آمادگی جسمانی پندو (QAD-Fit)

16 آیتم و 4 عامل
• نمره گذاری لیکرت 7 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان