مقیاس تعلق‌پذیری عمومی مالون، پیلو و عثمان (GBS)

5.00 1 رای
20,000 تومان

12 سوال و 2 خرده مقیاس
• نمره گذاری لیکرت 7 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

مقیاس چندبعدی حالت بی‌حوصلگی فالمن (MSBS)

29 آیتم و 5 عامل
• نمره گذاری لیکرت 7 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان دبستانی هوبنر (MSLSS)

40 آیتم و 5عامل
• نمره گذاری لیکرت 4 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

مقیاس چندبعدی کنش‌وری نوجوان واردینار نسخه فارسی (MAFS)

18 آیتم و 3 عامل
• نمره گذاری هر لیکرت 4 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان

مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (GSES)

16 آیتم و 3 عامل
• نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

10,000 تومان

مقیاس رضایت از زندگی سالمندان نیوگارتن و توبین (LSI-Z)

13 آیتم و بدون عامل
• نمره گذاری لیکرت 3 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

مقیاس رضایت جنسی جدید استولهوفر (NSSS)

20 آیتم و 2 عامل
• نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان

مقیاس سطح حالت سرزندگی ذهنی (SVS)

7 آیتم و فاقد عامل
• نمره گذاری لیکرت 7 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان