پرسشنامه حافظه چند عاملی تریر و ریچ (MMQ)

57 آیتم و 3 عامل
• نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

پرسشنامه حافظه چند عاملی نوجوانان اثنی عشری

19 آیتم و 4 عامل
• نمره گذاری لیکرت 4 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی داخلی
• مقاله فارسی رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان