پرسشنامه آگاهی از سلامت روان مثبت بیونسن (MHPK-10)

10 آیتم بدون خرده مقیاس
• نمره گذاری لیکرت 6 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

30,000 تومان

پرسشنامه سلامت روان دانشجویان زارع و امین‌پور

52 آیتم اصلی و 8 آیتم فرعی و 7 عامل اصلی و 1 عامل دروغ سنج
• نمره گذاری بلی/خیر
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

پرسشنامه سلامت روان دراگوتیس (SCL-90-R)

5.00 1 رای
10,000 تومان

90 آیتم و 9 عامل
• نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

10,000 تومان

پرسشنامه سلامت روان نجاریان و داوودی (SCL-25)

25 آیتم و 9 عامل
• نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

20,000 تومان

پرسشنامه سلامت روانی مثبت لوکت (PMH)

9 آیتم و بدون خرده مقیاس
• نمره گذاری لیکرت 4 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

80,000 تومان