پرسشنامه عزت نفس آیزنک (ESI)

30 آیتم و بدون عامل
• نمره گذاری هر سوال با 3 گزینه
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

10,000 تومان

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (RSES)

10 آیتم و 2 عامل
• نمره گذاری لیکرت 4 درجه ای
• تفسیر، تعریف، منبع و پاورقی
• روایی و پایایی خارجی و داخلی
• مقاله فارسی و لاتین رایگان
• مشاور و پشتیبان رایگان

10,000 تومان